Kjære Aktiv365 medlem! 
20.juli 2021 trekkes et årlig gebyr kr 250 på våre medlemskap. De som har meldt seg inn i år og betalt startkostnad betaler ikke dette, da det er inkludert i oppstartavgiften første året. 

LES MER OM ÅRLIG ADM.GEBYR

Årlig administrasjonsgebyr 
Det vil trekkes et årlig administrasjonsgebyr kr 250,- Trekket vil belastes i juli. 

Hvorfor årlig administrasjonsgebyr?
Som et ledd i våre sikkerhetsrutiner er det installert overvåkningsutstyr på alle våre sentre, i tillegg utføres daglige kontrollrunder av vekterselskap. 

Ut over dette er det viktig for oss å ivareta sikkerheten for våre medlemmer gjennom å gjennomføre hyppigere renholdsrunder, økt forbruk av renholdsprodukter,  utplassering av antibacstasjoner og ha flere ansatte på jobb i tidsrom med mye besøk. 
Dette er tiltak vi kommer til å videreføre også etter covid-19 pandemien.

Administrasjonsgebyrer er med på å dekke disse sikkerhetstiltakene slik at det alltid er trygt å trene hos oss. 

Har du ytterligere spørsmål angående administrasjonsgebyret, vennligst ta kontakt med oss pr mail. (post@aktiv365.com)  
 

Informasjon om administrasjonsgebyr er sendt ut til våre medlemmer i mars og i begynnelsen av juli pr mail. Dersom du ikke har fått denne ber vi deg sjekke "søppelpost"

Medlemsvilkår
Merk punkt 6.5 for administrasjonsgebyr.


1.       Medlemskap
1.1     Alle medlemskap er personlige og kan ikke benyttes av andre enn medlemmet selv. Ved utlån av medlemskort til andre, eller ved å slippe andre inn på senteret vil medlemmet bli ilagt et gebyr på 2500kr. Kontroller utføres av innleide vektere, ansatte og ved kameraovervåkning.
1.2     Det er medlemmets ansvar at Aktiv365 til enhver tid sitter på korrekt kontaktinformasjon. Ved adresse eller navneendring skal dette informeres om skriftlig.
1.3     Aldersgrense for å inngå ordinært medlemskap på våre sentre er det året man fyller 15 år. Egen aldersgrense gjelder for Ung & Aktiv- medlemskap. For Aktiv365 Xpress gjelder 16års aldersgrense. Ved tvil om medlemmets alder kan Aktiv365 kreve legitimasjon. Dersom et medlem er yngre enn gjeldende aldersgrense vil medlemskap avsluttes umiddelbart, uten at forskuddsbetalt månedsavgift refunderes.
1.4     Alt opphold på sentrene skal være for å trene. Trening skal foregå i treningstøy. Trening i dongeribukse, arbeidsklær eller annet tøy som ikke er naturlig å trene i er ikke tillatt. Minimal bekledning eller trening i bar overkropp kan føre til utestengelse.
1.5     Tap av medlemskort skal meldes til Aktiv365. Gebyr for nytt medlemskort må dekkes av medlemmet.
1.6     Medlemmer under 18år har ikke tilgang til sentrene i tidsrommet 22:00-06:00.
1.7     Aktiv365 kan overdra medlemskapet til tredjepart ved oppkjøp.

2.       Personopplysninger
2.1     Medlemmet samtykker til at Aktiv365 og de selskapene som inngår i Aktiv365- kjeden kan lagre og bruke personopplysninger.
2.2     Medlemmet samtykker til at Aktiv365 lagrer treningshistorikk. Medlemmet kan når som helst be om innsyn i denne informasjonen.
2.3      Aktiv365 utleverer ikke personopplysninger til tredjepart, med unntak av eventuelt oppkjøp, ref pkt 1.7.
2.4     Opplysninger tilknyttet betalingsinformasjon vil bli lagret i 10 år i tråd med regnskapsloven.

3.       Barn på treningssenteret
3.1     Foresatte er ansvarlig for medbrakte barn på treningssenteret. På våre Xpress sentre kan ikke personer under 16 år oppholde seg.
3.2     Det er ikke tillat å ta med barn under 13år inn i treningsstudio eller sal.
3.3     Opphold i vår barnepass (MiniAktiv) skjer på foreldres ansvar, men Aktiv365 skal tilrettelegge for at minst mulig farlige situasjoner oppstår. Barn skal kun oppholde seg i MiniAktiv mens personale er tilstede.

4.       Medlemmets plikter
4.1     Utesko skal ikke brukes inne. Hvor det er tilgjengelig kan skoposer brukes.
4.2     Sko som setter merker i gulvene er ikke tillat.
4.3     Medlemskort skal registreres ved hvert besøk.
4.4     Medlemmet plikter å rydde på plass utstyr etter bruk.
4.5     Medlemmet skal å følge husregler og beskjeder gitt av personalet.
4.6     Det er forbudt å møte beruset på Aktiv365, eller aktiviteter i regi av Aktiv365.

5.       Varighet og oppsigelse
5.1     Alle rabatterte avtaler har 12 måneders bindingstid, herunder minimum 12 betalende måneder, med mindre annet er spesifisert i tilbudet.
5.2     Alle avtaler løper til medlemmet selv sier den opp, skriftlig. En 12mnd avtale vil etter bindingstid løpe videre uten ny bindingstid.
5.3     Oppsigelsestid er 1 måned, regnet fra den 1. i påfølgende måned etter oppsigelse er mottatt.
5.4     Medlemskap kan sies opp over epost til post@aktiv365.com , eller ved å skriftlig levere oppsigelse til Aktiv365. Medlemmet vil skriftlig motta informasjon om hvor lenge kontrakten vil løpe, og når siste betaling er.

6.       Betaling
6.1     Det er medlemmets ansvar å opprette avtalegiro.
6.2     Månedsavgift forfaller den 20. i hver måned, med mindre annet er avtalt.
6.3     Dersom betaling ikke er mottatt vil det etter 7 dager sendes betalingsoppfordring på SMS. Dersom betaling ikke er mottatt etter 14 dager vil betalingsoppdraget overtas av Credicare og purregebyr tilkommer.
6.4     Ved mislighold av flere betalinger forebeholder Aktiv365 seg retten til å sperre medlemskapet.  For medlemskap i bindingstid vil alle faktura som gjenstår i bindingsperioden legges til forfall med en gang.
6.5     For medlemmer tilkommer vaktgebyr (250kr) i juli hvert år.

7.       Prisendringer
7.1     Prisendringer vil ikke forekomme mens en avtale er i bindingstid.
7.2     Etter medlemskapets 12 første måneder forebeholder Aktiv365 seg retten til å gjøre endringer i pris.
7.3     Hvis myndighetene innfører MVA på trening vil dette belastes medlemmet.

8.       Trening på eget ansvar
8.1     medlem er selv ansvarlig for å være i helsemessig god tilstand som gjør at deltakelse i aktiviteter på Aktiv365 Xpress foregår på en trygg og helsemessig forsvarlig måte.
8.2     Aktiv365 tar ikke ansvar for skader på et medlem på grunn av ulykker eller andre hendelser, handlinger eller mangel på handlinger.
8.3     Aktiv365 kan i særlige tilfeller kreve legeattest dersom det vurderes at trening kan være skadelig for medlemmet.

9.       Verdisaker
Vi tilbyr løsbare skap på alle våre sentre, og oppfordrer medlemmer til å oppbevare verdisaker der. Aktiv365 tar ikke ansvar for tap eller skade på eiendeler.

10.     Personlig trener (PT)
10.1   Kansellering av time med personlig trener, herunder første introduksjonstime skal gjøres skriftlig minimum 24 timer før timens start.  Dette skal fortrinnsvis sendes på SMS/ epost til PT, alternativt til post@aktiv365.com
10.2   Time som kanselleres for sent, eller ved manglende oppmøte vil bli belastet kunden ihht gjeldende priser.

11.     Antidoping
11.1   Misbruk av prestasjonsfremmende midler, herunder anabole steroider og alle andre medikamenter i Antidoping Norge sin liste er forbudt. Listen er tilgjengelig på www.antidoping.no . Med misbruk menes all bruk av forbudte prestasjonsfremmende midler uten at de er foreskrevet av lege.
11.2   I samarbeid med Antidoping Norge har Aktiv365 rett til å kreve dopingtesting av medlemmer.
11.3   Ved positiv dopingtest vil medlemmet bli utestengt fra Aktiv365 umiddelbart uten refusjon av evt forskuddsbetalt medlemsavgift, og anmeldt. Medlemmer som unnlater å møte til dopingtest vil bli utestengt.

12.     Utestengelse
Ved utestengelse vil resten av kontraktstiden bli fakturert og ha forfall etter 14 dager.

13.     Frys av medlemskap
13.1   Kunden kan under særskilte vilkær søke om frys av sitt medlemskap. Med frys menes midlertidig stans av medlemskapet. Kontrakter i bindingstid vil forlenges tilsvarende frysperioden. Frys er en søknad og er ikke innvilget før søknad evt er bekreftet godkjent. Frysperiode er av minimum 1 måned, og maksimum 12 måneder av gangen. Søknad må leveres i forkant av frysperiode. I de tilfeller hvor dette ikke er mulig kan søknad leveres senest 3 uker etter frysperiodens start.
13.2   Gyldig frysgrunnlag kan være: lengre sykefravær, avtjening av militærtjeneste, studier utenbys/ utenlands, utenlandsreiser med sammenhengende varighet over 2 mnd. Dokumentasjon på årsak til frys skal leveres skriftlig sammen med søknad til post@aktiv365.com , eller på senter.

14.     Generelt
14.1   Det tas forebehold om endringer i åpningstider og timeplan. Særlig i ferier og høytider.
14.2   Det tas forebehold om stenging av enkelte deler av sentrene ved vedlikehold eller ombygging.
14.3   Dopingkontroll kan gjennomføres etter gjeldende regler.
14.4   Fakturagebyr tilkommer hvis avtalegiro ikke er godkjent/ fungerer.
14.5   Aktiv365 har rett til å endre husregler og medlemsbetingelser uten annet enn oppslag på senter/ informasjon på våre nettsider.
14.6   Det er kundens plikt å holde seg oppdatert på husregler og medlemsbetingelser.
14.7   Aktiv365 er ikke ansvarlig for hindring eller begrensning i treningsmuligheter på bakgrunn av forhold utenfor Aktiv365 sin kontroll og som Aktiv365 ikke kunne forutse eller overvinne følgene av.
14.8   Tvister mellom medlemmet og Aktiv365 søkes løst i minnelighet. Dersom løsning ikke fører frem kan hver av partene ta tvisten til ordinære domstoler.

Section bg color
#FFFFFF
Section text color
#262626
Section bg color
#FFFFFF
Section text color
#262626
Lurer du på noe?
Kontakt oss på mail post@aktiv365.com
Settings
Settings
Color scheme
light
Primary color
#27a3d2
Extra classes
tab-style2 toggle-style4 headerbtn-full-height form-with-bg form-no-margins btn-caption-bold btn-caption-caps ripple-dark submit-with-arrow toggle-side-panel with-page-transitions backbtn-dark footer-unsub page-no-padding
Header style
white
Header bottom line
Form bg color
#F4F4F4
Form text color
#262626
Accent color
#27a3d2
Floating button color
Call button number
Call button shape
radius
Call button style
gradient
Buttons color
Buttons shape
radius
Buttons style
minimal
Buttons caption color
Buttons with icons
yes
Buttons icons color
primary
Submit button color
primary
Submit button shape
radius
Submit button style
flat
Inline buttons color
#525252
Inline buttons shape
square
Inline buttons style
flat
Back subheader style
primary
Back icon bgcolor
transparent
Back icon shape
square
Inline labels in forms
no
Autopost form
off
Receipt style
simple
Unsubscribe block
on
Unsubscribe title
Avmelding?
Unsubscribe content
Ønsker du ikke lenger å motta SMS fra oss?
Send Aktiv365 STOPP til 2173
Men husk, da vil du heller ikke motta flere nyheter og eksklusive tilbud som er rettet mot våre medlemmer.